Stichting Beterburen is in 2004 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel reg.nr. 34192878. Beterburen heeft een  ANBI status (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd onder nr. 8136.98.534. De Stichting volgt voor haar medewerkers de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De circa 240 vrijwilligers en het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Doel is burenconflicten op te lossen door buurtbewoners in Amsterdam, Zaandam, Wormerland, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Landsmeer. Voor iedere gemeente zijn de afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Good Governance
Beterburen vindt goed stichtingsbestuur (Good Governance) van groot belang en hanteert het Good Governancemodel Toezichthoudend bestuur van Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MOgroep. Dit model bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiele beheersing. Als stichting zetten wij gemeenschapsgeld in om onze doelen te bereiken. Dit geld willen wij zo goed mogelijk besteden. Hiervoor leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de financiers.

Documenten
- Privacy visie
Wij respecteren en beschermen de persoonsgegevens van bewoners die bij buurtbemiddeling zijn betrokken. Bijgaand kunt u onze Privacy visie lezen.
-Jaarverslag
Bent u geinteresseerd in wat Beterburen samen met de vrijwilligers in 2016 heeft bereikt, bekijk hier het Jaarverslag 2016
- Jaarrekening
In onze jaarrekening legt Beterburen verantwoording af aan de subsidiegevers over de bestede middelen, bekijk hier onze Jaarrekening 2016
- Meerjarenstrategie
Wilt u lezen wat Beterburen voor plannen heeft de komende jaren, bekijk dan hier onze Meerjarenstrategie 2016-2019
- Klachten
Bent u niet tevreden over het functioneren van de medewerkers of vrijwillige buurtbemiddelaars dan kunt een klacht indienen volgens de klachtenregeling (hier te downloaden) Hier vindt u informatie hoe en wanneer u een klacht kunt indienen en wat daarmee gebeurt. Het doel van deze regeling is de kwaliteit van burenbemiddeling te bevorderen.
- Klokkenluidersregeling
Heeft u redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contract relatie tot Beterburen staan, dan kunt u hiervan melding maken volgens de klokkenluidersregeling.

Wanneer u gebruik wilt maken van de klachten- of klokkenluidersregeling kunt u mailen naar:
- de directeur bente.london@beterburen.nl.
- betreft het de directeur dan kunt u dit melden bij de voorzitter van het bestuur Gerardgruppen1@kpnmail.nl

Directie en bestuur
Mevrouw Bente London is sinds 2007 de directeur van de Stichting.

Het bestuur heeft tot taak toezicht houden op het beleid van de directeur en uitvoering van de algemene zaken. Zij bestaat uit, 5 onafhankelijke bestuursleden, te weten:
Gerard Gruppen, voorzitter;
Gert Jan Slump, criminoloog, zelfstandig ondernemer;
Tamar Hagbi, namens de Amsterdamse woningcorporaties;
Carolien Dijkstra, programmamanager implementatie Anders Kijken van Politie Eenheid Amsterdam.

In het bestuur is vastgesteld dat de eventuele nevenfuncties van de bestuursleden (evt. opvraagbaar bij de directeur) niet conflicteren met hun bestuursfunctie.