Samenvatting jaarcijfers 2018

De meldingen zijn geteld, de resultaten zijn uitgewerkt. Het jaarverslag 2018 van Beterburen is klaar. Hier leest u alvast de highlights.

Groei buurtbemiddeling

2018 kenmerkt zich door groei buurtbemiddeling. Zo is:

-          het aantal aanmeldingen gegroeid met 11%, totaal 2155 aanmeldingen in 2018 verdeeld over 9 gemeentes;

-          het aantal bemiddelaars uitgebreid met 7% van 245 naar 266 vrijwilligers;

-          in 2018 gestart met buurtbemiddeling in Edam-Volendam en Beterburen nu actief in 9 gemeentes;

-          landelijk aantal gemeentes met buurtbemiddeling gegroeid met 12%.

Oorzaak stijgende vraag

-              stijging in sommige gemeentes van het aantal inwoners (sterke groei in Amsterdam);

-              verdichting van de stad, door stijging van de gemiddelde woningbezetting;

-              gevolgen van het WMO beleid, de extramuralisering van bewoners en de

                aanpak huisvesting kwetsbare groepen waardoor meer aanmeldingen

                gedaan worden en vaak ook zwaardere casuïstiek;

-              bekendheid van buurtbemiddeling als eerste middel bij burenconflicten

                groeit verder zowel onder verwijzers als bewoners;

-              bij de uitvoering Wet aanpak Woonoverlast door gemeenten moet

                aantoonbaar zijn dat eerst voorliggende acties zijn ingezet;

-              landelijk beleid dat politie en corporatiemedewerkers niet ingezet mogen

                worden voor eenvoudige burenconflicten, maar dat bewoners dat zelf

                moeten oplossen, zo nodig met behulp van buurtbemiddeling.

Voordelen

 

Buurtbemiddeling is de eerste optie om de ruzies/problemen tussen bewoners op

te lossen als zij daar samen niet uitkomen. Deze laagdrempelige voorziening

biedt zowel voor de betrokkenen als de samenleving voordelen.

-              Escalatie van een conflict kan worden voorkomen als tijdig hulp wordt

                gevraagd.

-              Het biedt bewoners de kans om zonder gezichtsverlies te werken aan

                gezamenlijke oplossingen die bij ieder past en niet door derden worden

                opgelegd.

-              Het verbetert verstandhouding tussen buren.

-              Het ontlast professionals van politie, corporaties, gemeentes.

-              Door de inzet van de buurtbemiddelaars (goed getrainde vrijwilligers)

                worden de kosten voor de samenleving drastisch beperkt.

-              De zelfredzaamheid van bewoners wordt verder vergroot, omdat zij na de

                buurtbemiddeling beter in staat zijn nieuwe problemen op te lossen.

 

Overige opvallende zaken:

-          Meer dan 80% van de aanmeldingen wordt door bewoners zelf gedaan, al dan niet op advies van instanties. Landelijk lag dat % in 2017 op 48%.

-          Geluidsoverlast overal meest voorkomende probleem waarvoor buurtbemiddeling wordt ingeschakeld;

-          Huurders van corporaties grootste gebruiker van buurtbemiddeling en licht stijging aanvragen van huiseigenaren.

-          Overal toename complexe zaken waarbij bijv. sprake is van een psychisch component bijéén van de buren.