Het jaar 2016

In 2016 heeft Beterburen weer veel weten te bewerkstelligen. Zowel voor buren als voor onze eigen organisatie zijn we hard bezig geweest om de situatie te verbeteren en onszelf verder te ontwikkelen.

Voor buren…

In 2016 zijn 1767 verzoeken voor hulp bij burenconflicten bij Beterburen binnengekomen. Hiervan zijn 1206 meldingen uit Amsterdam, 333 uit Zaanstad, 40 uit Wormerland, 100 uit Amstelveen, 37 uit Uithoorn, 25 uit Aalsmeer, 15 uit Ouder-Amstel en 11 uit Landsmeer. 237 Bemiddelaars hebben zich wekelijks ingezet om buren te helpen bij het oplossen van de burenruzies.

Beterburen heeft vervolgconvenanten afgesproken met de gemeenten de Zaanstreek, Landsmeer en Ouder-Amstel. De betreffende partners geven aan zeer blij te zijn dat iedereen zich zo inzet om burenruzies te beslechten. De convenanten met Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer lopen nog door tot en met 2018. Uithoorn beraamde zich in 2016 nog over een vervolg. Inmiddels heeft zij in februari 2017 de aanbesteding aan Beterburen gegund.

Voor de organisatie (en dus ook voor de buren)…

Beterburen heeft voor Amsterdam een platte organisatiestructuur definitief uitgewerkt. Concreet betekent dit dat we nu in Amsterdam met 4 coördinatoren werken die ieder verantwoordelijk is voor een bepaald werkgebied. Daarbij is gekozen voor een clustering van aangrenzende gebieden per coördinator. De coördinatoren nieuwe stijl zijn de spinnen in het web voor de bemiddelaars en de netwerkpartners. Zij zijn van A tot Z verantwoordelijk voor de aanmeldingen en alles wat daarvoor nodig is. Dat houdt in: de ondersteuning van de bemiddelaars, de contacten met de netwerkpartners en de behandeling van de aanmeldingen. Werd dit al gedaan in alle gebieden buiten Amsterdam, nu is deze werkwijze binnen heel Beterburen gelijk. Dit betekent korte lijnen in de communicatie, minder overlegstructuren en alle kennis gebundeld op 1 plek.

En tot slot vermelden we dat er hard gewerkt is aan de nieuwe Meerjarenstrategie 2016-2019. Na een inventarisatie van de inbreng van bemiddelaars, netwerkpartners, en andere direct betrokkenen is deze meerjarenstrategie uitgewerkt en vastgesteld. In de komende periode zal met gerichte acties vorm gegeven worden aan grotere bekendheid met de nadruk op vroegtijdige melding, een betere digitale bereikbaarheid, een optimale organisatie en een uitbouw van effectieve samenwerking met andere diensten voor kwetsbare groepen. Boven alles blijft kwaliteit onze richtlijn.

Dankzij onze kleine organisatie met een uitgebreide pool van bemiddelaars kunnen wij het grote aantal bemiddelingen in ons werkgebied efficiënt verwerken en gelijkertijd anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Met de doelen uit onze meerjarenstrategie gaan we daar in 2017 mee door.