Coordinator gezocht voor 24 tot 28 uur per week

Beterburen zoekt i.v.m. met vertrek coördinator een nieuwe verbinder.

Vacature

In verband met het vertrek van een coördinator zoekt Beterburen voor Amsterdam Noord, Landsmeer een coördinator voor 24-28 uur per week.

Doel van de functie

De inzet van buurtbemiddeling beoogt een de-escalerende werking bij burenruzies door inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars en voorkomt dat zwaardere vormen van overlastbestrijding of strafrechtelijke middelen ingezet moet worden.

De vrijwillige buurtbemiddelaars worden door de coördinator geselecteerd en volgen een basisopleiding buurtbemiddeling. De vrijwilligers zijn verdeeld over de verschillende stadsdelen/ gemeenten. In team Noord zijn circa 25 bemiddelaars.

De coördinator is verantwoordelijk voor een goede organisatie en kwaliteit van de uitvoering van buurtbemiddeling in zijn/haar werkgebied en draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers.

Hij/zij schept de voorwaarden om de vrijwilligers in zijn/haar team de gesprekken met bewoners zo goed mogelijk te laten doen. Verzorgt de intakes van aanvragen, beoordeelt welke zaken doorgezet worden naar de vrijwilligers of direct worden afgehandeld. Is verantwoordelijk voor zorgvuldige administratieve afhandeling.

De coördinator is sociaal vaardig, heeft goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, toont plezier en enthousiasme, hetgeen resulteert in het mee krijgen van bewoners en bemiddelaars.

Organisatorische positie

De coördinator ressorteert rechtstreeks onder de directeur aan wie hij/zij verantwoording aflegt.

Resultaatgebieden

Behandeling van binnenkomende aanvragen buurtbemiddeling

·         Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van bewoners en beoordeelt of de aanvraag geschikt is voor buurtbemiddeling. Belt zo nodig met andere instanties om een juiste inschatting te kunnen maken;

Geeft informatie over mogelijkheden en werkwijze of verwijst bewoners door naar een andere organisatie als buurtbemiddeling niet de juiste optie is of zorg noodzakelijk is;

Koppelt de juiste vrijwilligers aan bewoners, die om buurtbemiddeling verzoeken;

Draagt de informatie van conflictpartijen zorgvuldig over aan de vrijwilligers via het aanmeldingsformulier en zorgt voor registratie;

Bewaakt de voortgang en afhandeling van de aanmeldingen.

Vrijwilligers coachen

·         Voert selectiegesprekken met kandidaten en beoordeelt de geschiktheid, inzetbaarheid en beslist over de toelating tot de basisopleiding;

·         Geeft leiding aan de vrijwilligers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van buurtbemiddeling te coördineren en controleren.

·         Coacht de vrijwilligers en adviseert en ondersteunt hen in probleemsituaties;

·         Organiseert en begeleidt groepsbijeenkomsten, waar binnen in een open sfeer praktische zaken besproken worden en intervisie plaatsvindt over de door bemiddelaars in gebrachte zaken. Zorgt dat de bijeenkomsten de samenwerking tussen de bemiddelaars versterken;

·         Signaleert hoe het met de vrijwilligers gaat, houdt evaluatiegesprekken met vrijwilligers.

Werkprocessen faciliteren:

·         Zorgt dat de buurtbemiddelaars de gesprekken met bewoners kunnen uitvoeren door op adequate wijze randvoorwaarden te creëren;

·         Onderhoudt netwerkcontacten en geeft voorlichting over de activiteiten van Beterburen in eigen werkgebied;

·         Verricht registratiewerkzaamheden volgens de vastgestelde richtlijnen en zorgt voor tijdige resultaatgegevens;
 

Dienstverlening optimaliseren

·                    Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening;

·                    Draait mee in het rooster van het spreekuur;

·                    Neemt deel aan functionele overleggen

·                    Houdt relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij op het terrein van buurtbemiddeling en aanpalende terreinen om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid.

 Profiel van de functie:

Kennis

·                    Relevante HBO opleiding;

·                    Deskundig op het gebied van conflictsituaties en bemiddelingsmethodiek (ervaring als mediator of buurtbemiddelaar vereist);

·                    Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer;

·                    Kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en eventuele buurtproblematiek.

 

Specifieke functiekenmerken

·                    Analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften van de burgers naar een passend aanbod;

·                    Kennis van en ervaring met intervisiemethodieken en groepsprocessen;

·                    Voldoende ervaring hebben in het samenwerken en inzetten van veelal hoogopgeleide vrijwilligers, hen kunnen enthousiasmeren, coachen en aanspreken;

·                    Op adequate wijze de juiste randvoorwaarden creëren zodat de vrijwilligers goed voorbereid op pad kunnen;

·                    Kunnen omgaan met privacy en geheimhouding;

·                    Sociale vaardigheden voor:                              

-              motiveren en stimuleren van de doelgroep;

-              het omgaan met verbale agressie en beschikken over empatisch vermogen;

-              het opbouwen en onderhouden van een netwerk van stakeholders;

·                    Goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus en is een verbinder;

·                    Ordelijkheid en nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens;

·                    Flexibele werktijden (indien nodig avonden / zaterdagen);

 

Salariëring

De functie wordt gesalarieerd volgens de Salariëring van de CAO Sociaal Werk salarisschaal 8.

Sollicitatie:

Interesse? Stuur je motivatie en brief vóór 22 april sturen naar bente.london@beterburen.nl