Coaching bij burenproblemen

Ook Coaching help bij burenproblemen.

Sinds 2011 biedt BeterBuren naast bemiddeling ook coaching aan. Hiertoe is overgegaan omdat in de praktijk bleek dat er situaties zijn waarin een bemiddelingstraject niet goed op gang komt of dat er na een bemiddelingstraject toch een ongewenste situatie blijft bestaan.

Coaches zijn ervaren bemiddelaars die een tweedaagse opleiding voor coaching hebben gevolgd. Zij worden bijvoorbeeld ingezet om een buur te ondersteunen die erg opziet tegen een bemiddelingstraject of na een traject blijft zitten in een lastige situatie. BeterBuren coaches zijn ook actief als bemiddelaar. Een coach in een bemidde­lings­traject is altijd een ander dan de even­tuele bemiddelaars en vice versa. Tijdens een coaching traject worden maximaal twee of drie gesprekken gevoerd met de bewoner.

Coaching kan op meerdere momenten worden aangeboden.

·         Voorafgaande aan de bemiddeling. Als een buur die overlast ervaart het lastig vindt om in gesprek te gaan met de buur waarvan overlast wordt ervaren. Het doel van de coaching is dan om toch tot een bemiddelingsgesprek te komen.

·         Na een bemiddelingsgesprek. Als het in het gesprek niet is gelukt om tot afspraken te komen of de afspraken niet worden nageleefd. De buur die overlast ervaart blijft dan zitten in een situatie waar hij of zij veel moeite mee heeft. Coaching wordt op dat moment ingezet om met de buur door te spreken hoe hij goed om kan gaan met de situatie en wat hij zelf kan doen.

·         Bij weigering van de buur waarvan overlast wordt ervaren om een bemiddelingsgesprek aan te gaan. Het lukt de bemiddelaars niet altijd om beide buren te overtuigen een bemiddelings­gesprek aan te gaan. Een buur die overlast ervaart blijft dan zitten in een situatie waar hij veel moeite mee heeft. Coaching kan dan worden ingezet om samen met de buur de mogelijk­heden te verkennen die er zijn om met de situatie om te gaan.

·         Ter ondersteuning als een buur zelf het gesprek aan wil gaan. Soms willen mensen zelf het gesprek met hun buren aangaan, maar willen zij daar graag vooraf met iemand van gedachten over wisselen. Coaching kan hen ondersteunen om het gesprek op de gewenste manier aan te gaan.

Als zich een van bovengenoemde gevallen aandient denkt u er dan dus aan dat er ook een BeterBuren coach kan worden ingezet!